دانلود رمان طوفان تاریکی ( جلد سوم زاده تاریکی )

دانلود رمان طوفان تاریکی ( جلد سوم زاده تاریکی )
نام رمان : طوفان تاریکی ( جلد سوم زاده تاریکی ) نویسنده : ldkh
تعداد صفحات : ۳۸۰ ژانر : تخیلی
خلاصه رمان : همهچیز در سیاهی و خاموشی غوطهور است که با آمدن شخصی مرموز، جرقهی انتقام زده میشود. آتش دوباره به پا میشود و طوفان درست میکند. زادهی تاریکی برمیگردد با آتش انتقامی که در سینه دارد و طوفانی که در راه است؛ طوفانی از جنس تاریکی! دانلود رمان با لینک مستقیم (PDF) DOWNLOAD به طرف ماشین رفتم. در رو سریع باز کردم و سوارش شدم. چشمهام رو از فشار خستگی بستم و سرم رو به صندلی تکیه دادم و نفس عمیقی کشیدم. تموم تنم خستگی رو فریاد میزد؛ سوزش چشمهام اثباتش میکرد. انگشتهام رو روی چشمهای بستهشدهام گذاشتم و فشار خفیفی بهشون وارد کردم که زیر لب زمزمه کردم و کاپشنم رو از تنم بیرون آوردم. برخلاف بیرون که قصد » لعنتی « . کمی درد گرفتند داشت ازم یه آدمبرفی درست کنه، داخل ماشین خیلی گرم و طاقتفرسا بود . کاپشن رو روی صندلی کنارم انداختم؛ اما با به یاد آوردن دو جفت چشم آبی معصوم دوباره دست دراز کردم و کاپشن رو توی مشتم گرفتم و به عقب پرتش کردم. کمی تو جای ..