دستور العبادی درباره پرونده‌های فساد در نهادهای امنیتی

نخست وزیر عراق برای رسیدگی به پرونده های فساد در برخی وزارتخانه ها و نهادهای امنیتی این کشور دستور تشکیل کمیته تحقیق دائمی صادر کرد.