ثروتمندترین کشورهای دنیا تا سال‌۲۰۲۰

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد درآمد سرانه ساکنان ماکائو تا سال ۲۰۲۰ از قطر جلو بزند.