وزیر جهاد کشاورزی گفت: تولیدکنندگان بخش دامی تا سقف 60 میلیارد ریال وام می گیرند.