آموزشگاه زبان علم و صنعت جهت تکمیل کادر آموزشی خود در استان تهران از اساتید مجرب واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.