رییس بانک مرکزی گفت: در پیشبرد امور و سیاست‌گذاری در بانک مرکزی، از نظر تمامی گرایش‌های فکری از دانشگاه‌ها و مراکز مختلف استفاده کرده و خواهم کرد.