دعوت «دی میستورا» از ایران، روسیه و ترکیه برای شرکت در نشست ژنو

فرستاده سازمان ملل در پرونده سوریه از ایران، روسیه و ترکیه دعوت کرده در نشست ژنو و مذاکرات برای تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه حضور پیدا کنند.