سفیر اتریش: اتحادیه اروپا مصمم به اجرای ابعاد اقتصادی برجام است

سفیر اتریش در تهران گفت که اتحادیه اروپا مصمم به اجرای ابعاد اقتصادی برجام است.