پروژه ساخت خط7،6مترو؛ در چند قدمی توقف

به گفته رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر اگر دولت به تعهدات خود در زمینه توسعه مترو کمک نکند تکمیل خط ۶ و ۷ با مشکل روبرو خواهد شد.