برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تهران در هفته آینده

سخنگوی شورای شهر تهران از عدم ترکیب هئیت رئیسه شورای شهر تهران در دومین سال حضورش خبر داد و گفت: انتخابات هئیت رئیسه روز یکشنبه (۴ شهریور) برگزار خواهد شد.