استخدام کارشناس شبکه وامنیت، کارشناس پشتیبانی شبکه، کارشناس شبکه

شرکت نوآوران ارتباطات دوران جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.