ایران و چین خطوط ارتباطی فراوانی برای همکاری ایجاد کرده‌اند

معاون دبیر کل شورای بازرگانان ایران و چین اظهار داشت: دو کشور در طول تاریخ دارای روابط بسیار گسترده ای بوده اند و اکنون نیز خطوط ارتباطی فراوانی برای همکاری ایجاد کرده اند.