توزیع اسکناس نو در ۵۰شعبه منتخب تهران از فردا

اسکناس نو ۵۰۰ و هزار تومانی به مناسبت اعیاد قربان و غدیر از فردا توسط ۷ بانک و در ۵۰ شعبه منتخب تهران به مدت ۵ روز توزیع می شود.