شرط جدید ترخیص کالا از گمرک

بر اساس بخشنامه گمرک، در صورت دریافت اعلامیه تامین ارز در خصوص تعهد پرداخت ما به التفاوت نسبت به ترخیص کالا از گمرکات اجرایی اقدام خواهد شد.