تقویت ارزش پول ملی با منع انتشار پول

رئیس کل سابق بانک مرکزی: جلوگیری از انتشار پول از جمله راهکارهای مهم تقویت ارزش پول ملی در کشور است.