محاکمه اخلالگران اقتصادی از یکشنبه آغاز می‌شود

محاکمه اخلالگران نظام اقتصادی از یکشنبه به طور علنی در دادگاه ویژه آغاز می‌شود.