شرایط اقتصادى کشور فضا را برای کارآفرینان پرریسک کرده است

معاون توسعه کارآفرینى و اشتغال با اشاره به شرایط اقتصادى حال حاضر کشور اظهار کرد: شرایط کارى کارآفرینان در وضعیت فعلى با ریسک بالایى همراه است.