دستاوردهای دفاعی کشور خواب تجاوز به ایران را آشفته کرده است

نایب رئیس مجلس تاکید کرد که پیشرفت در دستاوردهای دفاعی کشور خواب تجاوز دشمنان به این کشور را آشفته کرده و آنها دیگر نمی توانند به همین راحتی طمع تجاوز به این کشور داشته باشند.