آواز مرگ در کوهستان

«شب نوزدهم مرداد امسال بود. یکی از کوهنوردان داخل کیسه خوابش در ارتفاعات دماوند سکته کرده بود. حدوداً 50 ساله، از کوهنوردان قدیمی بروجرد. فوت کرده بود و کسی هم نفهمیده بود. کیسه خواب را باز می‌کنند و می‌بینند دمر افتاده. دیگر کاری نمی‌شد کرد. من آنجا بودم. زنگ زدیم اورژانس گفتند هلیکوپتر امکان بردن جنازه را ندارد. برانکارد پیدا کردیم و جنازه را خودم پشت قاطر بستم که خیلی کار سختی بود چون باد کرده بود و سنگین شده بود. به زحمت بردیم پایین.»