سرقت‌هایی که فاجعه به بار می‌آورند

قطار تا ایستگاه فاصله زیادی نداشت. تا چشم کار می‌کرد بیابان بی‌آب و علف بود. لکوموتیوران احساس کرد قطار از تعادل خارج شده است چند باری سعی کرد سرعت را کم کند تا کنترل قطار را به دست بگیرد اما دیگر کار از کار گذشته بود. ترمز را کشید اما پیش از اینکه قطار متوقف شود، واگن‌ها یکی پس از دیگری از خط خارج شده و واژگون شدند.