روشی برای اندازه گیری چاقی و لاغری

یک متخصص تغذیه، چاقی و لاغری را بر اساس نمایه توده بدنی تشریح کرد.