پادشاه بحرین بحران جدید با قطر ایجاد کرد

اظهارات پادشاه بحرین درباره حاکمیت این کشور بر قطر از سال ۱۷۶۲ جنجال بپا کرد.