هشدار آمریکا به اتباعش درباره سفر به عراق

وزارت خارجه آمریکا به اتباعش درباره سفر به عراق هشدار داد و وضعیت عراق را در سطح خطر درجه چهار توصیف کرد.