غنی یا فقیر، کدام قانون‌مدارترند؟

روانشناسان دریافتند که بسیاری از افراد ثروتمند، خود را بالاتر از قانون احساس می‌کنند.