تغییرات نرخ تورم در ۱۶ماه گذشته/ افزایش شیب منحنی تورم از ابتدای امسال

نرخ تورم مصرف کننده و تولید کننده و تغییرات تورم نقطه به نقطه این دو شاخص نشان می‌دهد منحنی نرخ تورم در سال جاری با شیب بیشتری نسبت به سال قبل حرکت خواهد کرد.