کمیسیون اجتماعی به کارگیری بازنشستگان لشکری با اذن رهبری را حذف کرد

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اعضای کمیسیون اجتماعی برای تأیید نظر شورای نگهبان در طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان لشکری با اذن رهبر انقلاب را از این طرح حذف کردند.