درخواست ۱۲۱نماینده برای اولویت به طرح مبارزه با جرایم اقتصادی

عضو کمیسیون قضایی مجلس از درخواست ۱۲۱ نماینده مجلس برای اولویت دادن به بررسی طرح مبارزه با جرایم اقتصادی در صحن مجلس خبر داد.