فهرست تجهیزات پزشکی مشمول ارز دولتی منتشر شد

فهرست تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول دریافت ارز دولتی مشخص شد.