روزنامه سوری از پروژه خط آهن ایران – عراق – سوریه خبر داد

یک روزنامه سوری از وجود طرح احداث خط آهن ایران – عراق – سوریه و احداث یک بندر در غرب سوریه برای توسعه همکاری تهران دمشق خبر داد.