جهانگیری: محدودیتی در خرید نفت اروپا از ایران ایجاد نشده است

معاون اول رئیس جمهوری گفت: در زمینه خرید نفت و برخی مبادلات تجاری با اروپا محدودیتی به وجود نیامده است.