بانک مرکزی مصر نرخ بهره را ۱۷.۷۵درصد حفظ کرد

بانک مرکزی مصر برای رسیدن به اهداف خود، نرخ بهره را بدون تغییر ۱۷.۷۵ درصد حفظ کرد.