بازپرداخت نکردن تسهیلات و اما و اگرهای سودآوری «ولغدر»/ «زشگزا» افزایش نرخ را اعلام کرد

آخرین یکشنبه مرداد ماه با 11 بازگشایی و 18 توقف همراه بود که اغلب تحت تاثیر نوسانات قیمت بودند.