ایران خودرو اعضای حقوقی هیات مدیره خود را شناخت

دومین جلسه مجمع فوق العاده هیات مدیره ایران خودرو برای تعیین اعضای حقوقی هیات مدیره امروز با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد.