جایگاه نخست ایران در کشف مخدر‌های جدید

سازمان جهانی گمرک اعلام کرد: گمرک ایران در شناسایی و کشف مخدر‌های جدید در دنیا رتبه نخست را کسب کرده است.