عکسی دردناک از دادگاه مصدق و شادی عجیب یک نفر

عکس زیر در دادگاه دکتر محمد مصدق بعد از کودتای 28 مرداد 32 ثبت شده است.