سلیمانی: هزینه در حوزه کاهش سوانح یک نوع سرمایه‌گذاری است

پیشگیری از سوانح و کاهش آلام ملت ایران یک موضوع جدی است که باید با هم اندیشی تمامی دستگاه های مرتبط کنترل شود.