مصوبه شورای عالی بورس کاملا درست و مطابق قانون اساسی است

عسگری مارانی: مصوبه شورای عالی بورس پیرامون لزوم واقعی شدن قیمت‌ها در بورس کالا براساس نرخ ارز در بازار ثانویه تصمیم درستی بود که باید زودتر گرفته می‌شد؛ چراکه رییس جمهور نیز در سخنان خود پیرامون بازار ارز به صراحت به این موضوع تاکید کرده بود.