علت واردات برنج در فصل برداشت برخی معذورات کشور است

نماینده مردم لنگرود نسبت به واردات برنج در فصل برداشت برنج در استان‌های شمالی تذکر دارد ولی رییس مجلس دلیل این اقدام دولت را برخی محذورات کشور اعلام کرد.