موافقت مجلس با بررسی مجدد قانون استفاده از توان تولیدی

نمایندگان مجلس با 155 رأی مثبت، با بررسی مجدد قانون اصلاح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در مورد نیازهای کشور موافقت کردند.