مدیرعامل جدید بانک صنعت و معدن منصوب شد

با رای اکثریت اعضای مجمع حسین مهری به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن انتخاب شد.