توضیحات معاون پارلمانی روحانی درباره نحوه پاسخ‌گویی به مجلس

معاون پارلمانی رییس جمهوری هنوز تاریخ حضور رییس جمهور در مجلس مشخص نشده است.