افزایش صادرات نفت عراق به اروپا

صادرات نفت خام جنوب عراق به اروپا از مرز یک میلیون بشکه در روز گذشت.