سرنوشت تلخ لادن؛ رانده از پدر و بریده از همسر

وقتی «لادن» به مجتمع قضایی ونک وارد شد، آهسته قدم برمی‌داشت. در میان همهمه مراجعان هیچ صدایی را نمی‌شنید جز صدای گام‌های خودش.