استخدام دکتر داروساز جهت یک شرکت داروسازی در اصفهان

یک کارخانه معتبر داروسازی در شرق اصفهان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود نیاز به همکار داروساز دارد .