استخدام نیرو در نمایندگی نمایندگی سایپا و پارس خودرو خوزستان

نمایندگی سایپا و پارس خودرو سید رحیم صالحی در نظر دارد جهت افزایش و بهبود روند کاری نیرو با شرایط ذیل جذب نماید.