محدودیت خرید نفت از ایران، قلم فرسایی رسانه‌ای

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران: اخطار‌های امریکا در زمینه محدودیت خرید نفت از ایران، ​به جای یک اقدام عملی، قلم فرسایی رسانه‌ای است.