توئیت عارف در مورد ناامیدی جوانان و پاسخ محمود صادقی

محمدرضا عارف در مورد ناامیدی جوانان توئیتی منتشر کرد و محمود صادقی به آن پاسخ داد.