آخرین ویرایش گروه‌های کالایی برای اختصاص ارز

سازمان توسعه تجارت، آخرین ویرایش گروه‌های کالایی برای اختصاص ارز را منتشر کرد.