پرداخت سود سهام شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران

سود سهام شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در شعب بانک سپه پرداخت می شود.