با حضور شهردار تهران هفتمین تونل پایتخت افتتاح شد

شهردار تهران گفت :اگر قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس تایید نهایی شود همه موظف به اجرای قانون هستیم و باید از آن اطاعت کنیم.